Weboldal

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(VOLKSWAGEN KONSZERNHEZ TARTOZÓ MÁRKÁK)

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk és az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkák iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelésről. Auto-Trade '91 Kft a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok által megengedett mértékben megilleti a Auto-Trade '91 Kft, az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) részletesen leírja az Ön jogait adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint Auto-Trade '91 Kft adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez a Tájékoztató csak a www.autotrade91kft.hu honlapra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és Vállalatunk nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért.

I. Ki lesz az adatkezelő?

Az adatkezelő a(z) Auto-Trade '91 Kft (adatvédelmi nyilvántartási azonosító: […]), az Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik márkakereskedője és márkaszervize, a Das WeltAuto hálózat tagja.

Elérhetőségeink a következők:
cím: Szérűskert út 120., 3100 Salgótarján
e-mail cím: skodaert@autotrade91kft.hu

Adatkezelő kapcsolattartója: [név] (email cím: […], telefon: […]).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy vállalatunk mellett az alábbiakban leírt esetekben a gépjármű gyártója és a gépjármű magyarországi nagykereskedője, a Porsche Hungaria Kft. is kezelni fogja az Ön személyes adatait.

A Porsche Hungaria elérhetőségei az alábbiak:
Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

Adatkezelő kapcsolattartója: Drávecz Szilárd (email cím:  adatvedelem@porsche.hu, telefon: +36 1 4515 159).
A Porsche Hungaria Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.porschehungaria.hu/ weboldalon.

II. Mit jelentenek az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Porsche Hungaria Kft. nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

III. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Az érintett bármikor jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 2. kérni személyes adatai helyesbítését,
 3. kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
 4. kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
 5. kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Az érintett Vállalatunk kapcsolattartójához intézett, a kapcsolattartó I. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Az érintett tájékoztatást kérhet Vállalatunktól a személyes adatai kezeléséről. Vállalatunk a megkeresésre 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be Vállalatunkhoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Az érintett kérelmezheti Vállalatunknál az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. Vállalatunk a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. Vállalatunk a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint Vállalatunk a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Az érintett írásban vagy más módon kérheti Vállalatunktól, hogy a Vállalatunk által kezelt adatait az érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). Vállalatunk a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti.

IV. Mit tegyen, ha panasza van?

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójánál. Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit a Tájékoztató I. pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet.

Amennyiben az érintett nem ért egyet Vállalatunk vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül Vállalatunkhoz elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy Vállalatunk  az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

V. Hogyan védjük a személyes adatokat?

Vállalatunk megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen Tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

Vállalatunk az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket Vállalatunk és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése Vállalatunk, valamint az esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

Vállalatunk folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

VI. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen Tájékoztató VII. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.

Amikor Ön a honlapunkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen Tájékoztató VIII. pontja szól.

 

VII. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

Vállalatunk a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. Vállalatunk fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

VIII. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

Vállalatunk nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy Vállalatunknak különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

VIII.1. Hatóságoknak való átadás

Vállalatunk jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

VIII.2. Adatátadás a Porsche Hungaria Kft., a gyártó, a finanszírozók és a biztosítók számára

Amennyiben Ön az általunk értékesített és a Porsche Hungaria Kft. által forgalmazott Audi, Seat, Skoda, Volkswagen vagy Volkswagen Haszongépjármű márkájú gépjárművet vásárol, illetve ezek karbantartását és javítását rendeli meg tőlünk, akkor a Mobilitásgarancia, a jótállás, valamint a hibás teljesítés esetén Önt megillető további jogok aktiválása és érvényesítése során az Ön adatait át kell adnunk a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a gépjárműgyártónak. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Minderről az adatkezelésről további információt talál a jelen Tájékoztató VII. pontjában.

Új autó vásárlása, illetve javítási és karbantartási szolgáltatás igénybe vétele esetén ugyancsak átadjuk adatait a Porsche Hungaria Kft. illetve a gépjárműgyártó számára annak érdekében, hogy megkereshessék Önt annak felmérése céljából, hogy mennyire volt megelégedve a gépjárművel és szolgáltatásainkkal. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Amennyiben a DasWeltAuto hálózatban vásárol használt autót, úgy adatait a Porsche Hungaria Kft. részére továbbítjuk, a DasWeltAuto szolgáltatásokra vonatkozó elégedettségének felmérése céljából.

Amennyiben Ön részben vagy egészben banki vagy lízing finanszírozással kíván gépjárművet vásárolni, és ennek ügyintézését a Vállalatunkon keresztül kezdeményezi, az ehhez szükséges adatait átadjuk az Ön által megjelölt finanszírozó banknak vagy lízingcégnek. Ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég is az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég adatkezeléséről a banktól, illetve lízingcégtől kaphat részletes tájékoztatást.

Amennyiben Ön a gépjárművásárláskor a Vállalatunkon keresztül kívánja megkötni a gépjárműre vonatkozó biztosításokat, Vállalatunk az Ön által választott biztosító megbízottjaként fog eljárni, és az Ön adatait a biztosítónak át fogja adni. Ebben az esetben az adott biztosító az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a biztosító adatkezeléséről a biztosítótól kaphat részletes tájékoztatást.

VIII.3. Átadás adatfeldolgozóknak

Vállalatunk a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek Vállalatunk megbízásából tevékenykednek. A Vállalatunk által alkalmazott adatfeldolgozók listáját a jelen Tájékoztató végén található táblázat felsorolja, és Adatfeldolgozó ezt a listát folyamatosan aktualizálja, és honlapján elérhetővé teszi. Így Ön mindenkor ellenőrizni tudja, hogy mely adatfeldolgozókhoz kerülhetnek továbbításra személyes adatai.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben Vállalatunk felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére egyes szerviz-tevékenységek (pl. karosszéria lakatos és fényező munkák, a Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása) vagy marketing akciók lebonyolítása során (pl. call center, marketing ügynökség) kerülhet sor. Továbbá, a Porsche Hungaria Kft. adatfeldolgozóként jár el, amikor a Porsche Hungaria Kft. által biztosított IT és marketing szolgáltatások igénybevétele során az Ön adatait átadjuk részére, az Ön magasabb szintű kiszolgálása érdekében.

IX. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

 1. a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, vagy javítási szolgáltatást kíván igénybe venni);
 2. amennyiben Vállalatunk jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés); vagy
 3. ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti Vállalatunkat bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

IX.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

IX.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkával kapcsolatos termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

IX.1.2. Gépjármű-vásárlás

Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk, a gépjármű adásvételi szerződésben megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím), valamint a megvásárolt gépjármű adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 13 évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Használt gépjármű vásárlása esetén a gépjármű adásvételi szerződés aláíróinak személyazonosságát két tanú hitelesíti. A szerződés a tanúk nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és aláírását rögzíti. A tanúk személyes adatait Vállalatunk a szerződésre irányadó megőrzési ideig tárolja, azokat kizárólag a szerződéssel összefüggő célra használhatja fel. 

IX.1.3. Szerviz-esemény

Amennyiben Ön javítási vagy karbantartási szolgáltatást vesz igénybe vállalatunknál, a szervizmunkalapon megadott adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) és gépjárműve adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat a szolgáltatás teljesítéséből követően keletkező esetleges követelések elévülési ideje alatt (ideértve garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb három évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.1.4. Tartozék- és alkatrészvásárlás

Amennyiben Ön gépjárművéhez tartozékot vagy alkatrészt vásárol és a fizetés során számlát igényel, a számlán szereplő adatait (név, lakcím) kezeljük.

Az adatkezelés célja a számlázás.

Adatait külön nem tároljuk, tájékoztatjuk azonban, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig)  kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.2. Vállalatunk érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekén alapuló adatkezelések

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről.

IX.2.1. Visszahívási akciók

A Volkswagen Konszern által forgalmazott márkákat érintő visszahívási akciók során az érintett gépjármű alvázszáma alapján a Porsche Hungaria Kft. megkísérli azonosítani az érintett gépjármű tulajdonosait. Amennyiben Ön egy ilyen érintett gépjármű tulajdonosa, de adatai a Porsche Hungaria Kft. adatbázisaiban nem szerepelnek, úgy a Porsche Hungaria Kft. a mindenkori illetékes hatóságtól (jelenleg a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkárságától) szerzi be az Ön adatait.

Az adatkezelés indoka a valamilyen biztonsági kockázattal érintett gépjármű azonosítása és visszahívása az Ön biztonsága érdekében.

Az adatok megőrzésének időtartama: a visszahívás okából fakadóan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje, de legfeljebb 10 év.

IX.2.2. Motorcsere

Motorcsere esetén az új motorba a régi motorszám kerül beütésre, amelyet a Porsche Hungaria Kft. jogszabály alapján köteles nyilvántartani, az Ön nevével és lakcímével együtt.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: 10 év

IX.2.3. Ügyél-elégedettség mérése

Az új autót vásárlókat időről időre megkereshetjük, hogy felmérjük mennyire voltak megelégedve a gépjárművükkel és szolgáltatásainkkal. Időről-időre ilyen céllal továbbíthatjuk adatait a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a márka szerinti gyártónak, amely esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve gyártó válik az Ön adatainak kezelőjévé.

Az adatkezelés indoka a gépjárművek és szolgáltatások folyamatos fejlesztése, az ügyféligények jobb felmérése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a megkereséstől számított 12 hónap.

IX.2.4. Szerződésen kívüli károkozás

Amennyiben valaki a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt Vállalatunk számára, például, egy tesztvezetés során az ő hibájából kár keletkezik a tesztvezetésre átvett gépjárműben, vagy a kereskedésben, illetve szervizben anyagi kárt vagy személyi sérülést okoz, vállalatunk a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során kezelni fogja a károkozó adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés indoka a jogos igény érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama, vagy legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől számított öt év, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

IX.2.5. Bírság továbbszámlázása, biztosítási ügyintézés, hatósági megkeresés

Amennyiben Ön bérbe vesz vagy tesztvezetésre átvesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot, díjat vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. Ezekben az esetekben a szükséges, a bérleti szerződés megkötése illetve a tesztvezetés során megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a biztosítónak.

Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Amennyiben az Ön gépjármű használata során a hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg a Vállalatunkat, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) a hatóságnak átadjuk.

IX.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Vállalatunk az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, tesztvezetésre szóló felhívás, nyereményjáték és jótékonysági akciókba való bekapcsolódás céljából kezeli, kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult.

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy Vállalatunk

 1. az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;
 2. az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a visszahívási akciókra, az inkognitó tesztekre és a CRM-programra);
 3. a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa;
 4. az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;
 5. az érintettek Vállalatunknál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;
 6. az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel.

IX.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás

Vállalatunk az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az érintettről Vállalatunknál rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján bizonyos célzott megkereséseket automatizált döntéshozatal útján és profilozás eredményeként küldhet. Az automatizált döntéshozatal előre meghatározott szempontok szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok alapján meghatározható profilnak megfelelően. Ilyen adatok lehetnek többek között az érintett személyére (pl. nemére, életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) életkörülményeire (pl. családi állapotára és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó adatok. A profilozás célja az érintett felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok kidolgozása.

Az érintett bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról.

IX.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

Amennyiben az érintett hozzájárul Vállalatunk adatkezeléséhez az új termékek, szerviz- és alkatrészakciók, hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, Vállalatunk érintett adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást az érintett vissza nem vonja.

IX.3.4. Piackutatás

Vállalatunk külön, és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a fogyasztói szokásaik megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Vállalatunk a piackutatás után haladéktalanul leválasztja az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el Vállalatunk.

IX.3.5. Tesztvezetés

Tesztvezetésre jelentkezés esetén az Ön nevén, lakcímén, telefonszámán és e-mail címén kívül, nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és jogosítványa számát, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is szükségünk van (a megőrzés indokáról és időtartamáról részletesen lásd a jelen Tájékoztató VII.2.5. pontját).

IX.3.6. Nyereményjáték

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén Vállalatunk a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában Vállalatunk a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait. Vállalatunk a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli.

IX.3.7. Jótékonysági akciók

Az egyes jótékonysági akciók céljából egyedi módon gyűjtött és kezelt adatokat Vállalatunk egyéb általános adatkezelési hozzájárulás hiányában a jótékonysági akció megvalósulását követően törli.

X. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

Weboldalunk automatikusan gyűjt adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

XI. ​​​​​​​Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

A kezelt adatokat az Vállalatunk illetékes munkavállalói, valamint  jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

25.05.2018
Auto-Trade '91 Kft

Vállalat

Az AUTO-TRADE'91 Kft.

külső adatvédelmi tájékoztatója

(a https://www.autotrade91kft.hu/ és a http://autotrade91.hu/ weboldalakon olvasható tájékoztató)

 

Az AUTO-TRADE'91 Kft. (székhely: 3100 Salgótarján, Szérűskert utca 120.,  Cégjegyzékszáma: 12-09-003603, adószám: 12578144-2-12, telefonszám: Skoda és Fiat szalon: 32/512-243, Skoda szerviz: 32/512-244, e-mail: skodaert@autotrade91kft.hu; autotrade@globonet.hu, önállóan képviseli: Szviták Tamás ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián, info@adatvedelmiauditor.hu), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről és egyéb releváns tényekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 • Adatkezelő együttes, közös adatkezelést végez a
  • Porsche Hungária Kft. (gépjármű importőr, 1139 Budapest, Fáy u. 27., adatvedelem@porsche.hu) és a
  • ŠKODA AUTO a.s (gépjármű gyártó, Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Csehország, e-mail cím: dpo@skoda-auto.cz, http://www.skoda-auto.com/data-privacy)
  • adatkezelőkkel a SKODA márkája gépjárművek tekintetében a következő adatkezelések kapcsán (az alábbi célokból):
 1. Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés során
  1. közös adatkezelés célja és indoka:
   1. érintett megrendelésének teljesítése,
   2. egyeztetés a gépjármű gyártójával,
   3. későbbi igényérvényesítés,
 2. Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés során
  1. közös adatkezelés célja és indoka:
   1. érintett megrendelésének teljesítése,
   2. egyeztetés a gépjármű gyártójával,
   3. későbbi igényérvényesítés,
 3. Visszahívási akciókkal kapcsolatos adatkezelés során
  1. közös adatkezelés célja és indoka:
   1. a gépjármű gyártójának jelzése alapján visszahívásokról az érintettek értesítése,
   2. későbbi igényérvényesítés.
 4. Mobilitásgaranciával és jótállással kapcsolatos adatkezelés során
  1. közös adatkezelés célja és indoka:
   1. jogosultságok, jogok aktiválása, érvényesítése

 

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy mindegyik közös adatkezelés tekintetében az elsődleges, érintettel és hatósággal kapcsolattartásra kijelölt adatkezelő az AUTO-TRADE'91 Kft.

 

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, részletesen lásd a tájékoztató végén) a skodaert@autotrade91kft.hu; autotrade@globonet.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

 

 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő kereskedésében, szervizében, autósboltjaiban papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg és amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés történik, úgy az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz. mellékletben került megnevezésre.

 

 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.

 

 • az alábbi összefoglalás az Adatkezelő minden adatkezelését tartalmazza, kivéve azokat, amelyek kizárólag az Adatkezelő belső működésére és Munkatársaira vonatkoznak.

 

 

Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglaló

 • Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás
 • Jogalap: önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy jogos érdek vagy létfontosságú érdek
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Időtartam: cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy jogszabályban meghatározott határidőben, vagy elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok összefoglaló

 • Cél: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása
 • Jogalap: önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy  jogos érdek vagy jogszabályi kötelezettség, vagy létfontosságú érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információ kérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel
 • Érintettek: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Adatkategória: cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy jogszabályban meghatározott határidőben, vagy
 • Időtartam: elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás.
 • Jogalap: önkéntes hozzájárulás
 • Érintettek: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára
 • Adatkategória: lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban.
 • Időtartam: hozzájárulás visszavonásáig/törlésig a hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
 • Forrás: érintettek

 

Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás
 • Jogalap: Önkéntes hozzájárulással indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése szerint
 • Érintettek: Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
 • Időtartam: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a fogyasztóvédelmi törvény alapján
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Érintetti (ügyfél) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, és ha köttetett, a megállapodás teljesítésének nyomonkövetése.
 • Jogalap: megállapodáson alapul vagy jogi köt. teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul
 • Érintettek: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni
 • Adatkategória: Lásd részletesen a nyilvántartásra használt adatkezelési rendszerek adattartalmát
 • Időtartam: érintett kérésére törlésig, adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig, érintett halála miatt történő törlésig, ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart. Adatkezelő a nyilvántartást maradandó értékűnek nyilváníthatja, ezért a benne szereplő adatokat nem lehet törölni
 • Mód: elektronikusan (papír alapon), manuálisan történik
 • Forrás: érintettek, esetleg partner

 

Érintetti (törzsvásárlói) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: érintettek azonosítása, jogosultságainak (kedvezményeik) megadása és ellenőrzése, az érintettek tájékoztatása a kizárólag törzsvásárlóknak szóló kedvezményekről, akciókról, egyebekről, kapcsolattartás
 • Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodáson alapul vagy jogos érdeken alapul (ha az érintett kapcsolattartó/képviselő az Adatkezelővel kötött megállapodásban)
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró természetes személyt (képviselő, kapcsolattartó) is, aki teljesítette a törzsvásárlóvá válás feltételeit és bekerült az e célt szolgáló nyilvántartásba.
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Időtartam: a törzsvásárlói szabályzatban meghatározott határidőben, vagy érintett kérésére törlésig, adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig, érintett halála miatt történő törlésig, ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart. Adatkezelő a nyilvántartást maradandó értékűnek nyilváníthatja, ezért a benne szereplő adatokat nem lehet törölni.
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
 • Forrás: érintettek

 

Érintetti (Partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás elősegítése, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése (ha ez releváns)
 • Jogalap: megállapodáson alapul vagy jogi köt. teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul
 • Érintettek: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, kapcsolattartója, aki az Adatkezelő Partnere, vagy Partnere kíván lenni, vagy Adatkezelő Partnerének más munkatársa
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Időtartam: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Mód: elektronikusan (papír alapon), manuálisan történik
 • Forrás: érintettek, Partner

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás
 • Jogalap: Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.) képviselő, kapcsolattartó adatainak kezelése jogos érdeken alapul
 • Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepel.
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Időtartam: elévülési idő vagy megállapodásban meghatározott időtartam vagy nem leselejtezhető, így nem törölhető
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Adatközlés (harmadik személy felé) összefoglaló

 • Cél: Sajátos cél
 • Jogalap: hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel.
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
 • Időtartam: Cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidő, vagy jogos érdek megszűnéséig
 • Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik adatbiztonság követelményének és a bizalmasság elvének betartásával
 • Forrás: Érintettek, adatfeldolgozó, közhiteles nyilvántartás

 

Egészségi állapottal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: szolgáltatások megfelelő nyújtása az érintett számára és kapcsolattartás
 • Jogalap: önkéntes hozzájárulás, vagy megállapodás, jogos érdek                             Érintettek: Minden természetes személy, aki egészségügyi adatot oszt meg az Adatkezelővel
 • Adatkategória: lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban
 • Időtartam: elsődlegesen a cél megvalósulásáig, vagy visszavonásig, de legfeljebb elévülési időben
 • Mód: elektronikusan, papír alapon, manuálisan
 • Forrás: érintettek

 

Tesztvezetésre (próbaútra) történő jelentkezés összefoglaló

 • Cél: az érintettek nyilatkozattétele, azonosítása és szükség esetén (felelősségvállaló nyilatkozatban meghatározottak be nem tartása esetén) kapcsolatfelvétel és –tartás
 • Jogalap: Adatkezelő jogos érdekén alapul és a szolgáltatás igénybe vételének feltétele
 • Érintettek: Minden természetes személy, aki tesztvezetésre kíván jelentkezni és ezért adatainak megadása mellett felelősségvállaló nyilatkozatot tesz
 • Adatkategória: Lásd a próbaútra jelentkezés dokumentumában
 • Időtartam: hat hónap, de maximum elévüléséig tart
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás
 • Jogalap: önkéntes hozzájárulás
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Időtartam: érvényességi időtartamban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, vagy jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén annak megszűnéséig
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Érdeklődők adatlapjának kitöltésével (autóbeszámítási igénnyel) kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: autóbeszámítási igény és a megállapodott ár dokumentálása, későbbi bizonyítása és kapcsolattartás
 • Jogalap: megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul
 • Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az  gépjárművet szeretne beszámítani vásárolni kívánt gépjármű vételárába
 • Adatkategória: Lásd az érdeklődők adatlapjának adatköreit
 • Időtartam: amennyiben számviteli bizonylatot támaszt alá, úgy 8 évig, egyéb esetben, ha a gyár, importőr külön tárolási időt nem ír elő, polgári jogi elévülési időben.
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: a gépjármű értékesítésének lebonyolítása, a tulajdonjog átruházás lehetővé tétele és bizonyítása, kapcsolattartás
 • Jogalap: megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul
 • Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt gépjármű értékesítésével kapcsolatban. Érintettek még a kapcsolattartók
 • Adatkategória: Lásd alább
 • Időtartam: mivel számviteli bizonylatot támaszt alá, így 8 évig, vagy amennyiben a gyár, importőr külön tárolási időt írhat elő, akkor a vonatkozó időben
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Bérautó kölcsönzéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: a gépjárműbérleti szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás
 • Jogalap: a szerződéskötés. (GDPR 6. cikk 1.b.) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek.
 • Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt bérautó kölcsönzéssel kapcsolatban, szerződésben kapcsolattartó
 • Adatkategória: Lásd alább
 • Időtartam: elévülési idő
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Megrendelés elnevezésű okirat aláírásával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás
 • Jogalap: megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve a szervezet nevében, képviseletében eljáró személyt is, aki az Adatkezelőtől járművet (szolgáltatást) rendel
 • Adatkategória: Lásd részletesen a megrendelésben
 • Időtartam: Visszautasításig vagy elfogadott megrendelés esetén a vonatkozó számviteli bizonylat(ok) alátámasztására szolgál, így 8 évig megőrizendő
 • Mód: Papír alapon és elektronikusan, feldolgozás manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Biztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés (adatfeldolgozás) összefoglaló

 • Cél: a biztosítás közvetítése, mint szolgáltatás nyújtása az érintettek számára, ezen belül adatok adatkezelő biztosítótársaság felé történő továbbítása, valamint a kapcsolattartás
 • Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy Adatkezelővel kötött megállapodása vagy képviselő/kapcsolattartó adatainak kezelése esetén jogos érdek
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki Adatkezelő biztosításközvetítési szolgáltatását veszi igénybe
 • Adatkategória: Lásd biztosítók űrlapjait.
 • Időtartam: Cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek, Partner biztosítótársaság

 

Lízing közvetítésével kapcsolatos adatkezelés (adatfeldolgozás) összefoglaló

 • Cél: lízing nyújtásával kapcsolatos adatok feltárása, érintett beazonosítása, kapcsolattartás, a szerződéskötés elősegítése, lízing közvetítése esetén azok továbbítása a szerződött bank felé
 • Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy Adatkezelővel kötött megállapodása, vagy jogos érdek
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki igénybe veszi az Adatkezelő gépjármű lízing közvetítését
 • Adatkategória: Lásd bankok űrlapjait
 • Időtartam: Cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: Bizonyítás, nyomonkövetés
 • Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke, vagy ha jogszabály előírja, jogi köt. teljesítése.
 • Érintettek: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki terméket/árut/stb. vesz át az Adatkezelőtől, vagy ilyet ad át, szükség esetén tanuk.
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
 • Időtartam: Elévülési idő, vagy jogos érdek megszűnéséig
 • Mód: Elektronikusan, papír alapon, manuálisan
 • Forrás: Érintettek

 

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről
 • Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul             Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik
 • Érintettek: Név, e-mail cím, IP cím
 • Adatkategória: Leiratkozásig
 • Időtartam: feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan küldés elektronikusan, automatizáltan
 • Mód: leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.
 • Forrás: Érintettek

 

Nyereményjáték szervezetésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: a részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás
 • Jogalap: önkéntes hozzájárulás
 • Érintettek: minden természetes személy, aki az adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni
 • Adatkategória: lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban
 • Időtartam: cél megvalósulásáig, vagy elévülési időben
 • Mód: jelentkezés elektronikusan/papír alapon, manuálisan sorsolás automatizáltan, vagy manuálisan (függően az adott sorsolás típusától
 • Forrás: érintettek

 

Ügyfélelégedettség mérése összefoglaló

 • Cél: a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás
 • Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke
 • Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait, termékeit igénybe vette, megvásárolta és így az ügyfélelégedettség mérés alanya (és nem tiltakozott ellene korábban).
 • Adatkategória: Lásd alább
 • Időtartam: Cél megvalósulásáig, panasz esetén 5 évig
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: Adatkezelő marketingje
 • Jogalap: Önkéntes hozzájárulás
 • Érintettek: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
 • Időtartam: Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig
 • Mód: Elektronikusan manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Szerviz időpont egyeztetés összefoglaló

 • Cél: az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás
 • Jogalap: önkéntes hozzájárulás, megállapodás vagy létfontosságú érdek
 • Érintettek: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal szervizelésre
 • Adatkategória: Lásd alább
 • Időtartam: Lásd alább
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Szerviz sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: címzett érintett személyre szabott tájékoztatása a gépjárművét érintő információkról
 • Jogalap: önkéntes hozzájárulás vagy jogos érdek
 • Érintettek: Minden természetes személy, aki sms-ben értesül a gépjárművét érintő szerviz-információkról
 • Adatkategória: lásd alább
 • Időtartam: törlésig vagy tiltakozásig
 • Mód: elektronikusan, automatizáltan
 • Forrás: érintettek

 

Szerviz munkafelvétellel és javítási (javítási megrendelés, munkalap aláírásával) kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: a szerviz szolgáltatások megrendelésének dokumentálása, a teljesítés nyomonkövetése, beleértve az ezzel kapcsolatos kapcsolattartást is
 • Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.) vagy jogos érdek
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelő szerviz szolgáltatását megrendeli
 • Adatkategória: Lásd a javítási megrendelés/munkalap adatköreit
 • Időtartam: amennyiben számviteli bizonylatot támaszt alá, úgy 8 évig, egyéb esetben, ha a gyár, importőr külön tárolási időt nem ír elő, polgári jogi elévülési időben.
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Gyári visszahívási akcióval kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

 • Cél: az érintettek és mások életének, testi épségének védelme (közérdek), amely a gyári visszahívási akciókról történő tájékoztatással és kapcsolattartással valósul meg
 • Jogalap: harmadik személy érintett létszükséglete, érdeke (élete, testi épsége), tekintettel a közlekedésbiztonságra és a közlekedésben résztvevőkre, gyakorlatilag közérdek is, vagy Adatkezelő jogos érdeke
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki által birtokolt vagy tulajdonolt jármű gyári visszahívási akcióban részesül.
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés leírásában/tájékoztatójában
 • Időtartam: Cél megvalósulását követő elévülési időben
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek, közös adatkezelők, vagy közhiteles állami nyilvántartás

 

Szervizakcióval kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

 • Cél: az érintett számára a szervizakciókról történő tájékoztatás és kapcsolattartás
 • Jogalap: harmadik személy létfontosságú érdeke (élete, testi épsége) vagy Adatkezelő jogos érdeke
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki által birtokolt vagy tulajdonolt jármű szervizakcióban részesül
 • Adatkategória: Lásd alább
 • Időtartam: cél megvalósulását követő elévülési időben
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek, közös adatkezelők, vagy közhiteles állami nyilvántartás

 

Kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

 • Cél: Adatkezelő megfelelő jogalappal kezelhesse és átadhassa a biztosító felé, továbbá a vonatkozó szerviz munkafelvétellel és javítási feladatok megrendelésével kapcsolatos adatkezelés alapjának megteremtése, valamint kapcsolattartás
 • Jogalap: Megállapodás (GDPR 6. cikk 1.b.) vagy jogos érdek
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatait a kárrendezési dokumentáció tartalmazza, abban beazonosíthatók
 • Adatkategória: Lásd biztosítók adott adatbekérő űrlapjait.
 • Időtartam: Elévülési időben
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése
 • Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás, vagy önkéntes hozzájárulás
 • Érintettek: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
 • Időtartam: Elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidőben
 • Mód: Elektronikusan, manuálisan vagy automatizáltan történik
 • Forrás: saját nyilvántartásból, érintettektől

 

Ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: az érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése
 • Jogalap: 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján kötelező
 • Érintettek: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Időtartam: Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: jogi kötelezettség teljesítése
 • Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint
 • Érintettek: minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) rákerül (akár közlemény, megjegyzés, stb. rovatba)
 • Adatkategória: 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák
 • Időtartam: 8 évig
 • Mód: papír alapon/elektronikusan, manuálisan
 • Forrás: érintettek, ritkán közhiteles nyilvántartások

 

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

 • Cél: a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján
 • Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (2007. évi CXXVII. tv. 179. §)
 • Érintettek: minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült
 • Adatkategória: 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák
 • Időtartam: 8 évig
 • Mód: papír alapon/elektronikusan, manuálisan
 • Forrás: számlát kiállító fél.

 

Kamerarendszer üzemeltetés összefoglaló

 • Cél: Kameraszabályzatban meghatározott célok, így pl. vagyonvédelem, személy- és testi épség védelme, stb., érintettek azonosítása
 • Jogalap: az Adatkezelő jogos érdeke
 • Érintettek: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Időtartam: Rögzítéstől számított 7 nap
 • Mód: elektronikusan, automatizáltan történik
 • Forrás: Érintettek

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló

 • Cél: Jelentkezés és a kiválasztás lehetővé tétele, kapcsolattartás
 • Jogalap: Önkéntes hozzájárulás
 • Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Időtartam: hozzájárulásban meghatározott ideig vagy jogos érdek megszűnéséig
 • Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
 • Forrás: Érintettek

 

Az érintett jogai

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek fennállnak.

 

Panasztétel és bírósághoz fordulás joga (GDPR 77. és 78. cikk)

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Ha érintett megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

 

Lezárva: 2019. október hó 21. napján

                                                                                        Szviták Tamás ügyvezető

                                                                                   AUTO-TRADE'91 Kft.

 

 

Az AUTO-TRADE'91 Kft.

adatfeldolgozóinak, adattovábbítási címzettjeinek nyilvántartása

 

Az AUTO-TRADE'91 Kft. (székhely: 3100 Salgótarján, Szérűskert utca 120. – Skoda Márkakereskedés és Szerviz, valamint Fiat és Volkswagen Márkaszerviz, I. Autóalkatrész üzlet,  Cégjegyzékszáma: 12-09-003603, adószám: 12578144-2-12, telefonszám: Skoda és Fiat szalon: 32/512-243, Skoda szerviz: 32/512-244, e-mail: skodaert@autotrade91kft.hu; autotrade@globonet.hu, önállóan képviseli: Szviták Tamás ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket a következőkről:

 

 1. Közös adatkezelésben résztvevők a következők:

 

  • Porsche Hungária Kft. (gépjármű importőr, 1139 Budapest, Fáy u. 27., adatvedelem@porsche.hu) és a
  • ŠKODA AUTO a.s (gépjármű gyártó, Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Csehország, e-mail cím: dpo@skoda-auto.cz, http://www.skoda-auto.com/data-privacy) a SKODA márkája gépjárművek és alábbi adatkezelések tekintetében:
 1. Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés során
  1. közös adatkezelés célja és indoka:
   1. érintett megrendelésének teljesítése,
   2. egyeztetés a gépjármű gyártójával,
   3. későbbi igényérvényesítés,
 2. Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés során
  1. közös adatkezelés célja és indoka:
   1. érintett megrendelésének teljesítése,
   2. egyeztetés a gépjármű gyártójával,
   3. későbbi igényérvényesítés,
 3. Visszahívási akciókkal kapcsolatos adatkezelés során
  1. közös adatkezelés célja és indoka:
   1. a gépjármű gyártójának jelzése alapján visszahívásokról az érintettek értesítése,
   2. későbbi igényérvényesítés.
 4. Mobilitásgaranciával és jótállással kapcsolatos adatkezelés során
  1. közös adatkezelés célja és indoka:
   1. jogosultságok, jogok aktiválása, érvényesítése

 

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy mindegyik közös adatkezelés tekintetében az elsődleges, érintettel és hatósággal kapcsolattartásra kijelölt adatkezelő az AUTO-TRADE'91 Kft.

 

 

 1. Adatkezelő kiszervezett könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátásával megbízott adatfeldolgozója:

 

Név: Account System Kft.

Székhely: 3100 Salgótarján, Pécskő út 6.

Elérhetőségi adatok: Tel.:0632/422751

 

 1. Adatkezelő tárhelyszolgáltatás feladatával megbízott adatfeldolgozója:

 

Név:

Székhely:

Elérhetőségi adatok:

 

 1. Adatkezelő kiszervezett marketing feladataival megbízott adatfeldolgozója:

 

Név: Porsche Hungária Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1139-Budapest Fáy u. 27.

Elérhetőségi adatok: Tel: (1) 4515-100

 

 1. további adatfeldolgozást végző Partnere:

 

Név:

Székhely:

Elérhetőségi adatok:

Végzett adatfeldolgozás célja:

 

 1. Adatkezelő megrendelt terméket kiszállító Partnere:

 

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Elérhetőségi adatok: info@gls-hungary.com

 

Név: DPD Hungária Kft

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14/B

Elérhetőségi adatok: +36 1 501 6200

 

Név: MAGYAR POSTA ZRT.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Elérhetőségi adatok:Telefon:+36-1-767-8200

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

 1. adattovábbítás címzettje és célja:

 

Név: Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Elérhetőségi adatok: 06 (1) 413-3480

Adattovábbítás célja: Biztosítások kötése.

 

Név: Porsche Biztosításközvetítő Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27. II emelet új épületszárny

Elérhetőségi adatok: Telefon: (06-1) 450-2849

Adattovábbítás célja: Biztosítások kötése, kárügyintézés.

 

Név:

Székhely: Porsche Bank Zrt.

Elérhetőségi adatok: (06-1) 465-4700

Adattovábbítás célja: Gépjárművek finanszírozása.

 

Név: Merkantil Bank Zrt.

Székhely: :1051 Budapest, József Attila utca 8.

Elérhetőségi adatok: Ügyfélszolg. tel.: (06 1) 2-68-68-68

Adattovábbítás célja: Gépjármű finanszírozás.

 

Név: Budapest Bank Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.

Elérhetőségi adatok: +36 (1) 450-6000

Adattovábbítás célja:Gépjármű finanszírozás.

 

Név: MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.

Székhely: Budapest, Lőportár u. 24, 1134

Elérhetőségi adatok: (06 1) 345 2424

Adattovábbítás célja: Gépjármű finanszírozás.

 

Lezárva: 2019. október hó 21. napján

                                                                                        Szviták Tamás ügyvezető

                                                                                   AUTO-TRADE'91 Kft.